Ward

Employment Status Score

Occupation Status Score

Income Status

Score

Household Dependency Status Score

Economic Environment Vulnerability Score

1. Sarai Deen Dayal

0.448

0.462

0.359

0.362

0.416

2. Usman Para

0.321

0.382

0.448

0.427

0.394

3. Delhi Gate

0.413

0.446

0.383

0.468

0.427

4. Durga Puri

0.995

0.813

0.934

0.957

0.924

5. Sarai Bala

0.594

0.657

0.517

0.691

0.614

6. Jaiganj

0.718

0.671

0.772

0.618

0.694

7. Naurangabad

0.314

0.419

0.377

0.326

0.359

8. Nagla Mehtab

0.493

0.377

0.360

0.486

0.429

9. Kishore Nagar

0.030

0.079

0.093

0.007

0.052

10. Shah Jamal

0.400

0.362

0.473

0.371

0.401

11. Krishna Puri

0.117

0.256

0.288

0.196

0.214

12. Sarai Lavaria

0.228

0.137

0.294

0.274

0.233

13. Durga Puri

0.018

0.009

0.068

0.093

0.047

14. Jameerabad

0.481

0.394

0.361

0.448

0.421

15.Gandhi Nagar

0.037

0.058

0.082

0.093

0.067

16. Nagla Mehtab

0.918

0.754

0.992

0.913

0.894

17. Gambhirpura

0.284

0.196

0.173

0.229

0.220

18. Nagla Kalar

0.462

0.377

0.499

0.483

0.455

19. Sarai Kaba

0.311

0.472

0.418

0.397

0.399

20. Kanwariganj

0.183

0.172

0.192

0.214

0.190

21. Nai Basti

0.213

0.198

0.244

0.237

0.223

22. Begum Bagh

0.327

0.429

0.400

0.486

0.410

23. Bhujpura

0.998

0.842

0.759

0.893

0.873

24. Nunair Gate

0.697

0.512

0.716

0.682

0.651

25. Kala Mahal

0.394

0.337

0.472

0.329

0.383

26. Sancheri Peth

0.818

0.969

0.837

0.919

0.885

27. Barahdwari

0.214

0.243

0.192

0.158

0.201

28. Chawni

0.416

0.343

0.331

0.492

0.395

29. Nagla Pala

0.916

0.897

0.939

0.862

0.903

30. Jamalpur

0.384

0.473

0.346

0.479

0.420

31. Firdas Nagar

0.216

0.118

0.221

0.267

0.205

32. Ghanshyampuri

0.229

0.193

0.118

0.293

0.208

33. Jwalapuri

0.144

0.198

0.169

0.220

0.182

34. Niranjanpuri

0.017

0.003

0.089

0.024

0.033

35. Sarai Pakki

0.158

0.196

0.248

0.214

0.204

36. Hamdard Nagar

0.511

0.684

0.746

0.642

0.645

37. Shivpuri

0.520

0.749

0.683

0.618

0.642

38. ADA Colony

0.093

0.058

0.072

0.088

0.077

39. Sarai Nawab

0.419

0.327

0.436

0.427

0.402

40. Begpur

0.110

0.196

0.163

0.252

0.180

41. Badam Nagar

0.994

0.833

0.914

0.759

0.875

42. Sudamapuri

0.057

0.072

0.092

0.086

0.076

43. Zohra Bagh

0.214

0.197

0.249

0.221

0.220

44. Lekhraj Nagar

0.079

0.036

0.099

0.082

0.074

45. Brahmanpuri

0.082

0.071

0.014

0.092

0.064

46. Ashok Nagar

0.057

0.072

0.018

0.026

0.043

47. Jiwangarh

0.391

0.326

0.483

0.428

0.407

48. Dori Nagar

0.394

0.427

0.412

0.457

0.422

49. Dodhpur

0.263

0.228

0.191

0.218

0.225

50. Rasalganj

0.483

0.371

0.388

0.417

0.414

51. Janakpuri

0.257

0.183

0.194

0.138

0.193

52. Badar Bagh

0.224

0.213

0.248

0.191

0.219

53. Bhamola

0.339

0.421

0.486

0.495

0.435

54. Banyapara

0.010

0.076

0.038

0.057

0.045

55. Khaidora

0.343

0.479

0.498

0.337

0.414

56. Tantan Para

0.394

0.418

0.348

0.371

0.382

57. University Area

0.191

0.258

0.214

0.229

0.223

58. Manik Chowk

0.398

0.429

0.371

0.483

0.420

59. Saral Berambeg

0.163

0.219

0.248

0.228

0.214

60. Avas Vikas

0.092

0.074

0.043

0.071

0.052

Aligarh City Score

0.503

0.505

0.523

0.508

0.534