Author

Research object

Influence radius

(He & Zheng, 2004)

Beijing Metro Line 13

within 500 m

(Zheng & Liu, 2005)

Shenzhen Metro

400 m - 600 m

(Wang, 2009)

Shanghai Metro Line 8

1 km - 1.5 km

(Liu & Hu, 2007)

Chongqing Metro Line 2

0.21 km - 2.98 km

(Mei, Xu, Ouyang, & Liu, 2011)

Guangzhou Metro Line 3

0.52 km - 6.68 km