Economically developed regions

Tianjin, Zhejiang, Shanghai, Jiangsu, Guangdong, Beijing, Shandong

Economicallyrelatively developed regions

Liaoning, Fujian, Inner Mongolia, Jilin, Shaanxi, Anhui, Chongqing, Hebei, Hunan, Hubei, Sichuan, Henan

Economically underdeveloped regions

Shanxi, Hainan, Heilongjiang, Qinghai, Ningxia, Xinjiang, Guizhou, Yunnan, Jiangxi, Guangxi, Tibet, Gansu