Province

Principal component 1 score

Principal component 2 score

Principal component 3 score

Principal component 4 score

Composit-e scores

Comprehensiv-e ranking

Jiangsu

0.94883

1.29539

0.7767

0.95926

1.0496

1

Guangdong

0.62156

2.52968

−1.72172

0.89181

1.0061

2

Shanghai

2.80749

−0.05106

−1.26832

−0.7634

0.9348

3

Zhejiang

1.3643

1.03252

−0.34202

0.01967

0.9005

4

Tianjin

1.83929

−0.76768

2.46261

0.60941

0.8917

5

Beijing

2.56209

−0.08709

−1.34555

−1.09346

0.7793

6

Shandong

−0.25341

1.48479

0.96109

1.0193

0.6374

7

Inner Mongolia

0.33632

−0.45478

2.46077

0.95432

0.3953

8

Fujian

0.58452

0.09149

0.24134

−0.2089

0.2949

9

Liaoning

0.26031

0.10151

0.5928

−0.01706

0.2250

10

Hebei

−0.69543

0.77014

0.6606

0.30099

0.0940

11