South

Guangdong

808.03

Northwest

Shannxi

483.15

Guangxi

431.34

Gansu

185.24

Hainna

−439.50

Qinghai

135.45

North

Beijing

347.17

Ningxia

109.81

Tianjin

−278.34

Xinjiang

302.48

Hebei

550.81

Northeast

Liaoning

−3475.39

Shanxi

230.91

Jilin

285.95

Neimeng

551.21

Heilongjiang

309.35

East

Shanghai

−2608.19

Central

Henna

407.31

Jiangsu

1041.04

Hubei

511.82

Zhejiang

812.69

Hunan

−756.57

Fujian

489.18

Southwest

Chongqing

359.85

Shandong

960.68

Sichuan

760.89

Anhui

521.47

Guizhou

−4033.30

Jiangxi

382.29

Yunnan

603.27