Area

Adjustment

Ranking

Area

Adjustment

Ranking

Jiangsu

10,410,400

1

Beijing

3,471,700

17

Shandong

9,606,800

2

Heilongjiang

3,093,560

18

Zhejiang

8,126,900

3

Xinjiang

3,024,819

19

Guangdong

8,080,320

4

Jilin

2,859,540

20

Sichuan

7,608,960

5

Shanxi

2,309,070

21

Yunnan

6,032,720

6

Gansu

1,852,400

22

Neimeng

5,512,058

7

Qinghai

1,354,490

23

Hebei

5,508,120

8

Ningxia

1,098,105

24

Anhui

5,214,748

9

Xizang

88,331

25

Hubei

5,118,193

10

Tianjin

−2,783,386

26

Fujian

4,891,831

11

Hainna

−4,395,030

27

Shannxi

4,831,540

12

Hunan

−7,565,710

28

Guangxi

4,313,380

13

Shanghai

−26,081,860

29

Henan

4,073,100

14

Liaoning

−34,753,900

30

Jiangxi

3,822,910

15

Guizhou

−40,333,020

31

Chongqing

3,598,520

16