No.

Frequent

Author

NO.

Frequent

Institution

1

4

Miao Chun Feng

1

30

East China Normal University

2

4

Shu Tan

2

25

Southwest University

3

3

Wang Xiao Feng

3

24

Shaanxi Normal University

4

3

Li Meng Ming

4

20

Northwest Normal University

5

3

Cang Cui

5

19

Central China Normal University