Usage intention (V4)

(V1)

Pearson

correlation

0.795

(V2)

Pearson

correlation

0.724

(V3)

Pearson

correlation

0.734

Sig

(two-tailed)

0.000

Sig

(two-tailed)

0.000

Sig

(two-tailed)

0.000