Phaseolus vulgaris

Glycine max

Pv gene

ID Phytozome

Chromosome

Location in Chromosome

ID Phytozome

Chromosome

Location in Chromosome

Ka

Ks

Ka/ks

PvDOF01

Phvul.001G062100

PvChr01

7.56 - 7.76

Glyma.04G233300

GmChr04

19.92 - 2012

0.21

0.66

0.318181818

PvDOF02

Phvul.001G080800

PvChr01

13.14 - 13.34

Glyma.10G173700

GmChr10

40.65 - 40.85

0.12

0.33

0.363636364

PvDOF02

Phvul.001G080800

PvChr01

13.14 - 13.34

Glyma.20G216600

GmChr20

45.13 - 45.33

0.08

0.3

0.266666667

PvDof03

Phvul.001G196100

PvChr01

46.14 - 46.34

Glyma.02G195700

GmChr02

36.86 - 37.06

0.28

0.77

0.363636364

PvDof03

Phvul.001G196100

PvChr01

46.14 - 46.34

Glyma.10G082000

GmChr10

9.83 - 10.03

0.29

0.67

0.432835821

PvDof03

Phvul.001G196100

PvChr01

46.14 - 46.34

Glyma.19G200300

GmChr19

46.62 - 45.82

0.13

0.34

0.382352941

PvDof03

Phvul.001G196100

PvChr01

46.14 - 46.34

Glyma.19G199200

GmChr19

45.53 - 45.73

0.15

0.35

0.428571429

PvDof04

Phvul.002G022000

PvChr02

2.28 - 2.48

Glyma.01G183000

GmChr01

51.74 - 51.94

0.06

0.22

0.272727273

PvDof04

Phvul.002G022000

PvChr02

2.28 - 2.48

Glyma.11G059300

GmChr11

4.38 - 4.58

0.05

0.26

0.192307692

PvDof04

Phvul.002G022000

PvChr02

2.28 - 2.48

Glyma.11G059300

GmChr17

20.48 - 20.68

0.21

1.01

0.207920792

PvDof06

Phvul.002G226100

PvChr02

39.00 - 39.20

Glyma.07G193900

GmChr07

36.15 - 36.35

0.06

0.28

0.214285714

PvDof06

Phvul.002G226100

PvChr02

39.00 - 39.20

Glyma.13G241900

GmChr13

35.08 - 35.28

0.14

0.57

0.245614035

PvDof06

Phvul.002G226100

PvChr02

39.00 - 39.20

Glyma.13G182700

GmChr13

29.48 - 2968

0.07

0.32

0.21875

PvDof06

Phvul.002G226100

PvChr02

39.00 - 39.20

Glyma.15G071400

GmChr15

5.37 - 5.57

0.15

0.58

0.25862069

PvDof07

Phvul.002G230100

PvChr02

39.48 - 39.68

Glyma.07G198800

GmChr07

36.62 - 36.82

0.19

0.39

0.487179487