Phaseolus vulgaris

Arabidopsis thaliana

Pv gene

ID Phytozome

Chromosome

Location in Chromosome

ID Phytozome

Chromosome

Location in Chromosome

Ka

Ks

Ka/ks

PvDof03

Phvul.001G196100

PvChr01

46.14 - 46.34

AT3G52440

AtChr3

19.34 - 19.54

0

0

1

PvDof09

Phvul.002G238400

PvChr02

40.31 - 40.51

AT1G29160

AtChr1

10.08 - 10.28

0.32

1.76

0.181818

PvDof13

Phvul.003G248500

PvChr03

47.36 - 47.56

AT5G66940

AtChr5

26.63 - 26.83

0.53

1.62

0.32716

PvDof13

Phvul.003G248500

PvChr03

47.36 - 47.56

AT3G50410

AtChr3

18.61 - 18.81

0

0

1

PvDof19

Phvul.006G176400

PvChr06

28.58 - 28.78

AT2G34140

AtChr2

14.31 - 14.51

0.41

1.53

0.267974

PvDof19

Phvul.006G176400

PvChr06

28.58 - 28.78

AT1G29160

AtChr1

10.08 - 10.28

0.31

2.5

0.124

PvDof23

Phvul.007G267600

PvChr07

50.48 - 50.68

AT3G52440

AtChr3

19.34 - 19.54

0.57

4.63

0.12311