Name of the spring

Dry season

Wet season

T.C Cfu/100ml

F.C-Cfu/100ml

T.C Cfu/100ml

F.C-Cfu/100ml

Jefna

62

Nil

42

Nil

Ajab

40,000

32

7

Nil

Ein Katana

11,000

Nil

500

3

Ein Abu Zaher

3590

Nil

5401

Nil

Ein Albalad

56,000

1175

18,900

Nil

Ein Biet Soreq

1290

8

350

2

Ein Alshami

3490

Nil

312

Nil

Ein Aziz

2200

Nil

70

Nil