Mn2O3

Nominal wt%

PIXE wt%

Error %

Stoichiometry

RBS wt%

Error %

Stoichiometry

Mn

69.62

73.32

5.31

2.552

71.34

2.47

2.483

O

32.93

26.68

2.01

2.702

28.66

1.30

2.902