Strains

ASL(%)

AIL(%)

TL(%)

Apple

1.7 ± 0.1

9.0 ± 0.1

10.7 ± 0.1

Fenjiao

2.0 ± 0.1

11.2 ± 0.1

13.2 ± 0.1

Baxijiao

2.5 ± 0.1

11.8 ± 0.1

14.3 ± 0.1

Musa acuminate

1.7 ± 0.1

11.0 ± 0.1

12.7 ± 0.1

Musa balbisiana

1.5 ± 0.1

9.6 ± 0.1

11.1 ± 0.1

King

2.0 ± 0.1

10.5 ± 0.1

12.5 ± 0.1

Hongxiangjiao

2.0 ± 0.2

13.2 ± 0.2

15.2 ± 0.2

Yunnandajiao

2.5 ± 0.3

13.7 ± 0.3

16.2 ± 0.3