Origin

Na

Ne

h

I

Np

PPB

Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge

Inner Mongolia

1.6452

1.4497

0.2538

0.3714

190

89.20%

Ningxia

1.3306

1.2338

0.1370

0.1999

117

54.93%

Shandong

1.4355

1.2919

0.1660

0.2445

135

63.38%

Shanxi

1.2086

1.1472

0.0861

0.1260

83

38.97%

Gansu

1.3710

1.2194

0.1288

0.1942

121

56.81%

Hebei

1.4274

1.2761

0.1615

0.2400

130

61.03%

Heilongjiang

1.6613

1.4024

0.2321

0.3465

181

84.98%

Jilin

1.3226

1.1913

0.1121

0.1686

111

52.11%

Liaoning

1.2339

1.1467

0.0868

0.1296

92

43.19%

Mean

1.4040

1.2621

0.1516

0.2245

129

60.51%

A. membranaceus (Fisch.) Bge.var. Mongholicus (Bge.) Hsiao

Shanxi

1.8500

1.6157

0.4877

0.5212

203

95.31%

Inner Mongolia

1.8387

1.5368

0.3109

0.4613

194

91.08%

Shaanxi

1.2097

1.1483

0.0869

0.1268

87

40.85%

Gansu

1.3548

1.2196

0.1306

0.1955

115

53.99%

Hebei

1.3952

1.2528

0.1461

0.2174

127

59.62%

Mean

1.5297

1.3546

0.2324

0.3044

145

68.17%