CITY

Guagzhou

Shenzhen

Zhuhai

Foshan

Huizhou

Dongguan

Zhongshan

Jiangmen

Zhaoqing

Guangzhou

1

Shenzhen

0.518

1

Zhuhai

0.612

0.822

1

Foshan

0.751

0.369

0.750

1

Huizhou

0.435

0.986

0.768

0.413

1

Dongguan

0.574

0.957

0.854

0.496

0.945

1

Zhongshan

0.735

0.747

0.886

0.812

0.756

0.854

1

Jiangmen

0.268

0.156

0.165

0.658

0.123

0.165

0.278

1

Zhaoqiqng

0.705

0.667

0.676

0.655

0.599

0.667

0.781

0.250

1