2004

2015

City

Score

Ratio

City

Score

Ratio

1

Shanghai

0.941

0.101

Beijing

0.869

0.055

2

Beijing

0.769

0.082

Shenzhen

0.728

0.046

3

Shenzhen

0.746

0.080

Suzhou

0.589

0.037

4

Foshan

0.463

0.050

Shanghai

0.584

0.037

5

Guangzhou

0.391

0.042

Chengdu

0.481

0.030

6

Tianjin

0.277

0.030

Chonqing

0.466

0.029

7

Chongqing

0.271

0.029

Guangzhou

0.459

0.029

8

Hangzhou

0.237

0.025

Xian

0.441

0.028

9

Dongguan

0.215

0.023

Hangzhou

0.432

0.027

10

Chengdu

0.190

0.020

Ningbo

0.420

0.026

Overall

9.329

1

Overalll

15.934

1