Kolmogorov-Smirnov

Shapiro-Wilk

Statistic

Df

P

Statistic

Df

p

Student involvement efficacy

0.132

200

0.000

0.959

200

0.000

Instruction strategies efficacy

0.198

200

0.000

0.892

200

0.000

Class management efficacy

0.105

200

0.000

0.956

200

0.000