Author

Year

Input power

Output voltage (V)

Power conversion efficiency (%)

[10]

2015

13 dBm

NA

>50%

[7]

2017

−5 dBm

2.13 V

86%

[11]

2019

NA

2.91 V

53.56%

This study

2020

25 dBm

6.651 V

70.13%