Region

Xuanzhou

(XZ)

Langxi

(LX)

Guangde

(GD)

Ningguo

(NG)

Jingxian

(JX)

Jixi

(JXX)

Jingde

(JD)

Total

2005-2007

923

1083

1308

930

1425

1073

988

7730

2015

42

11

13

8

19

10

21

124