DMU

θ (A/B)

σ (A/B)

Φs (A/B)

Returns to scale

2008

0.484

1.000

0.484

Increase

2009

0.566

1.000

0.566

Increase

2010

0.582

1.000

0.582

Increase

2011

0.684

0.995

0.687

Increase

2012

0.805

1.000

0.805

Increase

2013

0.894

0.974

0.918

Increase

2014

1.000

1.000

1.000

No change