Composition, Wt%

Type

C

N

V

Cr

Fe

Co

W

Mo

MxCy

0.61

0.019

0.28

0.73

16

1.18

5.67

74.7

M16C M16C0.8N0.2

0.98

0.17

0.7

1.32

17.9

1.35

20.5

55.1

M16C12 M12C0.87N0.13

5.18

15.23

9.02

1.95

59.4

5.9

0.16

1.76

M1.42C0.43N1.1

MC + 2MN