Locality

Mayar

Merdan

Topai

Dergai

Sawabai

Takhtbhai

Muskinai

Batkhela

Sawarai

Kotigram

Wersek

Thana

Matkanai

Mayar

0.00

Merdan

0.08

0.00

Topai

0.00

0.08

0.00

Dergai

0.17

0.08

0.17

0.00

Sawabai

0.17

0.08

0.17

0.00

0.00

Takhtbhai

0.17

0.08

0.17

0.00

0.00

0.00

Muskinai

0.08

0.17

0.08

0.25

0.25

0.25

0.00

Batkhela

0.33

0.25

0.33

0.17

0.17

0.17

0.25

0.00

Sawarai

0.33

0.42

0.33

0.50

0.50

0.50

0.25

0.50

0.00

Kotigram

0.25

0.33

0.25

0.42

0.42

0.42

0.33

0.58

0.25

0.00

Wersek

0.33

0.42

0.33

0.50

0.50

0.50

0.42

0.67

0.33

0.08

0.00

Thana

0.17

0.25

0.17

0.33

0.33

0.33

0.25

0.50

0.33

0.08

0.17

0.00

Matkanai

0.33

0.25

0.33

0.33

0.33

0.33

0.42

0.33

0.50

0.25

0.33

0.17

0.00