Group of seasonal use

Pasture types

Share %

Year-round pastures

Mixto artemisieta, Mixto calligoneta

67%

Autumn-winter pastures

Tamariceta varia, Halocnemeta strobilaceae, Haloxyleta aphyllai

14%

Spring-summer pastures

Peganeta harmala

12%

Spring pastures

Convolvuleta hamadae

2%

Unsuitable pastures

Mixshrub

2%

Plant communities on degraded areas

3%