Method

Exit point (m)

FEM [26]

Not presented

BEM [27]

12.68

MFS [28]

12.88

Analytical [31]

12.707

NEM-GA [25]

12.99

MFS-PSO [29]

12.00

MFS-PSO-TCF [30]

12.682