Log-Sand

Log-Silt

Log-Clay

Log-AL

Log-Fe

Log-Mn

Log-As

Log-Pb

Log-Sand

1.000

Log-Silt

0.302

1.000

Log-Clay

−0.615**

−0.764**

1.000

Log-Al

0.560

0.660

−0.290

1.000

Log-Fe

0.246

0.272

−0.452*

0.882**

1.000

Log-Mn

0.251

0.893

0.828

0.851**

0.618**

1.000

Log-As

0.357

0.354

−0.450*

0.259

0.554**

0.666

1.000

Log-Pb

0.481

0.361

−0.256

0.537

0.355

0.966

0.651

1.000