Log-Sand

Log-Silt

Log-Clay

Log-AL

Log-Fe

Log-Mn

Log-As

Log-Pb

Log-Sand

1.000

Log-Silt

−0.575**

1.000

Log-Clay

0.517

−0.562**

1.000

Log-Al

0.398

−0.452*

0.417

1.000

Log-Fe

−0.462*

0.326

0.655

0.748

1.000

Log-Mn

0.869

0.613

0.359

0.338

0.554

1.000

Log-As

−0.417*

0.277

0.595

0.738

0.969**

0.510

1.000

Log-Pb

0.707

0.517

0.528

0.748**

0.390

0.647**

0.397

1.000