This analysis

n = 22 (DTX + Bev)

DELTA [14]

n = 301 (DTX)

Leukocytopenia

68.2%

63.6%

Neutropenia

77.3%

79.5%

Febrile neutropenia

4%

15.2%

Anemia

4%

7.9%

Thrombocytopenia

0%

2%

Fatigue

9%

4.6%

Nausea

0%

3.3%

Liver damage

0

0.7%

Pneumonitis

0%

2%