Schemes

VθRshroud/m2・s−1

VθRhub/m2・s−1

Kshroud

Khub

1

−0.75

−0.75

3.5

3.5

2

−0.75

−0.5

3

3

3

−0.75

−0.25

2.5

2.5

4

−0.5

−0.75

3

2.5

5

−0.5

−0.5

2.5

3.5

6

−0.5

−0.25

3.5

3

7

−0.25

−0.75

2.5

3

8

−0.25

−0.5

3.5

2.5

9

−0.25

−0.25

3

3.5