Parameter

Value

D

0.027

Mumax

0.40

Ks

10.8

Ki

293.2

Ksp

23.0

Kip

1751.7

α

3.86

β

1.66

Pm

167

μ0

0 (if S > K S )

0.0378 (if S K S )

ν0

0 (if S > 2 K S P )

0.246 (if S 2 K S P )

νmax

1.66335

ω

0.0617

Yps

0.45