City

Scenic area

Location

Honor

Yibin

Bamboo Sea

Changning and Jiang’an

National Four-Star Scenic Area

Qi Donggou

Changning

National Four-Star Scenic Area

Baxianshan Standing Buddha

Pingshan County

National Three-Star Scenic Area

Shengtian Hongyan Mountain

Gaoxian

National Three-Star Scenic Area

Kejiu Hongyan Mountain

Gaoxian

National Two-Star Scenic Area

Yuntai Mountain

Nanxi District

Provincial Forest Park

Shicheng Mountain

Yibin County

Provincial Forest Park

Danshan Bishui

Cuiping District

Provincial Key Cultural Relics Protection Unit

Baizhuhai, Renhe

Jiang’an County

Hongyanwo,Shigu

Nanxi District

Shuanghe Danxia

Pingshan County

Huahu Tianyuan

Lingang development zone in the Cuiping District

Baojiayan

Yibin County

Qiaoba Huanya

Conjunction part of Pingshan and Mabian

Huishigou

Cuiping District

Leshan

Leshan Giant Buddha

Shizhong District

National Four-Star Scenic Area; World Cultural & Natural Heritage

Baogao Temple

Emeishan City

National Four-Star Scenic Area; World Cultural & Natural Heritage

Zhuhai Danxia, Muchuan

Muchuan County

National Forest Park; National

Three-Star Scenic Area

Qianfoyan

Jiajiang County

National Key Cultural Relics Protection Unit;

National Three-Star Scenic Area

Xiaosanxia, Pingqiang

Shizhong District

Provincial Scenic Area

Mabian Danxia

Mabian County

Liaoqingyan

Muchuan County

Yunfeng Mountain

Jianwei County

Ziyun Mountain

Jianwei County

Dayantou

Jianwei County

Biyunshan

Jiajiang County

Zigong

Feilongxia

Ziliujing District

National Two-Star Scenic Area;

Jinsha Alsophila Valley

Rongxian County

World Geopark

Luzhou

Huangjin Laolin

Gulin County

National Four-Star Scenic Area

Tianxiandong

Naxi District

National Four-Star Scenic Area

Qingxigu

Naxi District

National Four-Star Scenic Area

Fobao Scenic Area

Hejiang County

World Forest Park;

National Three-Star Scenic Area

Huagaoxi Nature Reserve

Xuyong County

National Nature Reserve

Fangshan

Jiangyang District

National Three-Star Scenic Area

Danshan

Xuyong District

Provincial Scenic Area

Dongwo Valley

Longmatan District

National Three-Star Scenic Area

Bijiashan

Hejiang County

National Two-Star Scenic Area