Wadi Wuheida watershed

Par. No.

Morphometric parameters

Stream order

1

Stream order (u) (6)

I

II

III

IV

V

VI

2

No. of streams (Nu) (Total) (356)

271

63

15

4

2

1

3

Stream length (Lu) (Total) (402.657 km)

200.860

104.462

55.948

23.369

10.835

7.183

4

Mean stream length (Lsm) (1.131 km)

0.741

1.658

3.729

5.842

5.417

7.183

5

Stream length ratio (RL)

0.520

II/I

0.535

III/II

0.417

IV/III

0.463

V/Iv

0.662

VI/V

6

Bifurcation ratio (Rb)

4.301

I/II

4.200

II/III

3.750

III/IV

2

IV/V

2

V/Vi

Wadi Huseinan watershed

Par. No.

Morphometric parameters

Stream order

1

Stream order (u) (4)

I

II

III

IV

2

No. of streams (Nu) (Total) (239)

189

40

9

1

3

Stream length (Lu) (Total) (246.086 km)

121.183

52.140

25.837

46.926

4

Mean stream length (Lsm) (1.029 km)

0.641

1.303

1.033

46.926

5

Stream length ratio (RL)

0.430

II/I

0.495

III/II

1.816

IV/III

6

Bifurcation ratio (Rb)

4.725

I/II

4.444

II/III

9

III/IV