Class 1 obesity (n = 40)

Class 2 obesity (n = 9)

Class 3 obesity (n = 1)

Dyslipidaemia

28 (70%)

9 (100%)

1 (100%)