Classification Types

Supporters

Verb-Complement Construction4

Zhu (1982)

Verb-Complement Construction

Verb-directional Construction

Lyu (1980) ; Liu (1998) ; Wang (2005) ; Chao (1968) ; Liang (2005) ; Wu (2010) ; etc.

Verb-Phase Construction

Chao (1968) ; Liang (2005, 2007) ; Wu (2010) ; etc.

Verb-Resultative Construction

Wang, Jiao, & Pang (1987) ; Wang (2011) ; etc.