Syntactic Properties

Supporters

V + (Dào + X)

Hu (1981) ; Li (1982) ; Chen (1996) ; Ding (1999) ; Huang & Liao (2002) ; Shen (2015b) ; etc.

(V + Dào) + X

Chao (1968) ; Li (1958) ; Lyu (1980) ; Zhu (1982, 1985) ; Zhang (1980) ; Hu & Fan (1995) ; Liu (1998) ; Zeng (2005, 2009) ; Luo (2015); etc.