Variables

Test statistics

1% C.V.

5% C.V

10% C.V.

Stationary

LnHV

0.408

−2.577

−1.942

−1.616

No

DLnHV

−24.385

YES

LnIncome

0.092

−2.577

−1.942

−1.616

No

DLnIncome

−20.166

YES

UE

−1.281

−2.577

−1.942

−1.616

No

DUE

−11.643

YES

LnM2

6.879

−2.577

−1.942

−1.616

No

DLnM2

−13.924

Yes

CPI

−1.098

−2.577

−1.942

−1.616

No

DCPI

−14.496

Yes