row

River-station

Basin surface (km2)

Average of the annual irrigation (MCM)

Weight average of the annual sediment (ton/yr)

Sediment special discharge (ton/yr/km2)

1

Shur-Dasht Bozorg

2616

281.4

1,413,954.55

540.5

2

Karun-Shalu bridge

24,210

9577.08

12,785,972

528

3

Bazaft-Morghak

2169

2094.53

1,236,803.62

570

4

Kharsan-Barez

8255

3619.78

4,794,012.42

581

5

Karun-Armand

9986

3118.3

5,093,097.62

510

6

Bashar-Shah Mokhtar

1187

630.99

489,496.79

412

7

Bashar-Pataveh

2800

1452.35

1,268,459.18

453

8

Solgan-Solgan

1992

291.07

557,359

280

9

Kalkian-Batari

885

516.51

230,040.14

260

10

Karun-Godarlander

28,577

11,458.72

15,138,823

530

11

Karun-Gotvand

32,425

13,186.55

17,017,213

525