Index

Six major areas

Quality benefit

Innovation

Coordiation

Green

Open

Shared

National average

80.9

84.5

86.8

77.9

71

79.8

73

Shanxi

81.1

88.2

85.8

73

71.9

78.1

64.7

Ranked

12

6

14

23

15

20

21

Shanghai

79.4

82.3

89.6

68.5

66.7

87.3

70.3

Jiangsu

80.4

82.2

83.7

78.7

66.1

94

72.7

Zhejiang

80.3

82

87.4

75.2

70.7

87.2

72.9

Anhui

82.2

84.4

90.1

81.3

66.7

85.4

74.3

Henan

81.1

84.8

87.5

84.5

60

80.5

74.4

Hunan

80.6

79.7

91.8

87.9

66.8

86.3

75.5

Hubei

82.1

85.8

89.4

79.4

66.6

83.3

74.7

Jiangxi

81.9

84.2

90

84.4

66.1

82.5

75