Index

Six major areas

Quality benefit

Innovation

Coordiation

Green

Open

Shared

National average

77.6

78.0

73.9

77.8

83.2

76

76.3

Shanxi

73.1

75

67.2

78.5

77.4

62.4

74.2

Ranked

24

19

19

10

17

18

16

Shanghai

88.7

90.7

85.9

87.3

80.3

89.5

89.6

Jiangsu

82.5

85.6

78.2

74.4

80.8

80.4

83

Zhejiang

84.3

85.5

82.6

78.5

88

76.7

87.3

Anhui

75.1

76.2

74.6

79.1

82.2

63.3

71.9

Henan

75.5

79.3

67.5

72.9

79.3

63.5

75

Hunan

73.8

72.4

74.3

78.7

87.5

61.8

74.5

Hubei

76.7

79.3

73.1

75.3

85.6

62.3

74.2

Jiangxi

73.0

73.2

68.0

77.2

85.1

63.5

74.5