Province

DPAG

VI

RDP

NTTDA

Beijing

57.30%*

67.63%*

0.00%

79.90%*

Hebei

3.89%

0.00%

5.52%*

0.00%

Shanxi

37.84%*

35.34%*

37.92%*

0.00%

Liaoning

0.00%

22.30%*

0.00%

19.53%

Jilin

0.00%

26.25%

0.00%

30.60%­*

Heilongjiang

13.08%

0.00%

17.25%*

0.00%

Shanghai

6.28%

27.65%*

0.00%

12.65%

Jiangsu

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Zhejiang

11.54%*

7.72%

0.00%

3.15%

Anhui

15.04%

35.73%*

0.00%

0.00%

Fujian

0.00%

21.11%*

0.00%

4.55%

Jiangxi

0.95%

16.50%*

0.00%

0.00%

Shandong

0.00%

0.00%

3.34%

27.38%*

Hubei

0.00%

0.00%

4.98%

23.45%*

Hunan

0.00%

0.00%

18.62%

24.67%*

Guangxi

35.13%*

0.00%

7.36%

0.00%

Chongqing

27.30%

29.00%*

0.00%

0.00%

Sichuan

5.81%

31.48%*

0.00%

0.64%

Guizhou

36.57%*

12.57%

30.21%

0.00%

Yunnan

7.25%

16.84%*

0.00%

0.00%

Shaanxi

0.00%

0.00%

5.81%

16.52%*

Gansu

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Ningxia

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Xinjiang

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%