taxonomy

human

Protestantism theistic species

other theisms

Kingdom

Animalia

Homo

Phylum

Chordata

Homo sapiens

Class

Mammalia

theism

irreligious pre-theism (extinct), atheism

Order

Primates

top-down imperial theism

egalitarian band theism (extinct), pluralistic state theism (extinct), bottom-up community theism (future)

Family

Hominidae

personal monotheism

impersonal rational theism, empirical theism

Genus

Homo

Christianity

Zoroastrianism, Judaism, Islam

Species

Homo sapiens

Protestantism

Catholicism, Greek Orthodox