Year

Monthly Income

2010

2011

2012

2013

Below 7000 Yuan

39.54%

32.62%

30.15%

28.97%

7000 Yuan to 22,000 Yuan

34.63%

35.86%

40.55%

41.25%

Above 22,000 Yuan

25.83%

31.52%

29.30%

29.78%