Year

Provinces

2010

Beijing, Tianjin, Hebei, Shandong, Henan, Anhui, Jiangsu, Shanghai, Hubei

2012

Beijing, Tianjin, Hebei, Shandong, Henan, Anhui, Jiangsu, Shanghai

2014

Beijing, Tianjin, Hebei, Shandong, Henan, Anhui, Jiangsu, Shanghai

2016

Beijing, Tianjin, Hebei, Shandong, Henan, Anhui, Jiangsu, Shanghai