Company Name

Factor1

Factor2

Factor3

Factor4

Category

Dinghui Technology

0.32

−0.74

−0.5

−0.9

1

Runda Photovoltaic

0.43

−0.38

1.16

−0.08

1

Core Energy Technology

0.53

−0.41

−0.06

−1.82

1

Ning Yu Technology

0.77

1.28

−0.68

−1.23

1

Exhibition core micro

−0.38

−0.81

0.2

−0.95

1

Jiasheng Photoelectric

0.28

1.15

2.13

−0.5

1

O’Neill

0.51

1.14

4.59

−1.08

1

Fu Youchang

−0.58

1.43

0.53

−1.04

1

Aubek

−0.87

−0.71

−0.86

−0.75

2

Quanhua Optoelectronics

−0.33

0.59

−0.8

−0.81

2

Jiuzhou Optoelectronics

−1.19

−1.19

−0.66

−0.64

2

Sco Electric

−1.69

0.53

−1.07

−0.45

2

Kyushu Fangyuan

2.55

−1.07

−2.11

0.3

3

Jiejia Weichuang

0.08

−0.9

−0.55

0.07

3

Hang Seng Technology

−0.03

−0.83

−0.25

1.06

3

Lishengmei

0.77

1.37

0.34

0.53

4

Mega Technology

−0.64

1.94

−0.37

1.24

4

Core electronic

0.7

0.22

0.89

0.55

4

Nanochip

1.84

1.31

0.08

−0.2

4

Core integration

0.75

0.14

−0.03

0.44

4