Company Name

Factor1

Factor2

Factor3

Factor4

Synthesis score

Rankings

O’Neill

0.51

1.14

4.59

−1.08

1.34

1

Yinggu shares

−0.24

1.35

2.67

1.67

1.31

2

Nanochip

1.84

1.31

0.08

−0.20

0.82

3

Jiasheng Photoelectric

0.28

1.15

2.13

−0.50

0.79

4

Lishengmei

0.77

1.37

0.34

0.53

0.77

5

Sco Electric

−1.69

0.53

−1.07

−0.45

−0.69

67

Vestek

−1.49

0.03

−0.98

−0.68

−0.79

68

Aubek

−0.87

−0.71

−0.86

−0.75

−0.80

69

Jiuzhou Optoelectronics

−1.19

−1.19

−0.66

−0.64

−0.94

70

Yourun Electronics

−1.59

−2.87

0.77

−0.64

−1.13

71