Mean

ANOVA

ST

NST

DF1

DF2

Welch’s F

P

PC

20.56

17.62

1

52.00

5.27

.026*

PV

21.83

20.98

1

55.34

.43

.52

SPA

19.17

19.33

1

56.25

.03

.87

BASES Shame

14.55

13.22

1

57.13

1.92

.17