Model

Chi-square

Chi-square df

Chi-square

/df

CFI

TLI

RMSEA

RMSEA CI-LOW

RMSEA CI-HIGH

SRMR

CFA1 Subsample (N = 910)

SPANE-12

MODEL 1

Single Factor ICM-CFA

913.39

54

17.00

.791

.745

.132

.125

.140

.076

MODEL 2

2-factor ICM-CFA (P & N)

227.40

53

4.29

.958

.947

.060

.052

.068

.034

MODEL 3

2-factor ICM-CFA with cov. (P & N)

150.20

49

3.07

.975

.967

.048

.039

.056

.026

MODEL 4

2-factor ICM-CFA with theoretical cov.

148.46

41

3.62

.974

.958

.054

.045

.063

.025

MODEL 5

2-factor ESEM (P & N)

170.39

43

3.96

.969

.952

.057

.048

.066

.022

MODEL 6

2-factor ESEM with cov. (P & N)

127.91

41

3.12

.979

.966

.048

.039

.058

.019

MODEL 7 (G = H/S, S = P & N) *

2-factor BIFACTOR CFA

154.13

42

3.67

.973

.957

.054

.045

.063

.021

MODEL 8 (G = H/S S = P & N) *

2-factor BIFACTOR ESEM

102.13

33

3.09

.983

.966

.048

.038

.059

.016

MODEL 9

4-factor ICM-CFA

181.96

48

3.79

.967

.955

.055

.047

.064

.032

SPANE-8

MODEL 1 (P4 & N4) **

2-factor ICM-CFA

26.05

19

1.37

.996

.994

.020

.000

.038

.020