Nutrients components (%)

Jizi 01

Xinong 431

Beijing 553

Shangshu 19

Starch

68.6 b

60.1 c

70.2 a

71.4 a

Protein

6.41 b

6.32 b

4.86 c

6.53 a

Fat

0.72 a

0.76 a

0.64 b

0.56 b

Dietary fiber

2.35 a

2.21 b

1.90 c

1.85 c

Dry matter

31.8 a

32.6 a

27.5 c

29.6 b

Ash

2.06 b

3.21 a

1.98 b

1.68 c