Item

S

H

DM (g・kg−1)

124

133

OM(g・kg−1 DM)

903

913

CP (g・kg−1 DM)

136

174

EE (g・kg−1 DM)

35

41

ADF (g・kg−1 DM)

360

323

NDF (g・kg−1 DM)

581

581

WSC (g・kg−1 DM)

83

61

Glucose (g・kg−1DM)

27.4

29.7

Fructose (g・kg−1 DM)

20.1

22.0

Sucrose (g・kg−1 DM)

1.3

1.6

NO3-N (g・kg?1 DM)

1.6

2.2

GE (MJ・kg−1 DM)

20.2

20.3