variable

t-bar

cv10

cv5

cv1

Z[t-bar]

P-value

length

ltsale

−2.098

−2.07

−2.15

−2.32

−1.923

0.027**

1

lcoal

−5.055

−2.07

−2.17

−2.34

−16.603

0.000***

2

laprice

−2.153

−2.07

−2.15

−2.32

−2.215

0.013**

0

lur

−2.24

−2.07

−2.17

−2.34

−2.589

0.005***

2

lnx

−2.106

−2.07

−2.17

−2.34

−1.92

0.027**

0

lg

−4.542

−2.07

−2.17

−2.34

−14.052

0.000***

2

lem

−2.274

−2.07

−2.17

−2.34

−2.759

0.003***

0