No.

Name of head of household

construction year

orientation

No.

Name of head of household

construction year

orientation

1

Lan Suhua

1974

South

11

Wang Shuangyuan

1820

South

2

Jia Tou

1971

southeast

12

Zha Xi

1988

South

3

Hong Su

1986

southeast

13

Ka Na

1985

South

4

Rong Zheng

1986

South

14

Na Dan

1976

South

5

Amu

1967

South

15

A Muchu

1967

South

6

Ye Ding’an

1968

South

16

Ge Sang

1969

South

7

Yang Dongfanag

1968

South

17

Awang

1971

east

8

Ze Sijia

1990

South

18

Suo Langhamu

1977

southeast

9

JunLong

1984

South

19

Yang Bajin

1987

South

10

Yang La

1987

South

20

La Mu

1996

South